Sunday, November 28, 2010

MARXIST- ISLAMISTS TRYING FREE EBRAHIM YAZDI ابراهیم یزدی - به فارسی و انگلیسی

There is an international effort to free Ebrahim Yazdi from prison. He was instrumental of bringing the Islamic Revolution to Iran, and now the leftists of the world have once again united to free him !

Below is an email I received (scroll for English)

________________________________________

ايران ياران گرامی،
هرچند يکبار مشت کسانی که سالها است ما آنها را عوامل رژيم می خوانيم باز می شود... همان زمان که محسن سازگارا، اکبر گنجی، عباس فخرآور ويامسعود بهنود و امثال آنها ظاهر شدند و اينبار ديگر شکی باقی نمانده است که اين افرادبرای رژيم و برای استثمارگران و بيگانگان کار می کنند...

آنانی که با رنگ قرمز مشخص کرده ام را بسياری از شما می شناسيد و بسياری ديگر را مثل ابراهيم نبوی را هنوز مردم فکر میکنند برای ما و از حال وروز ما می نويسد.. در حاليکه مشتش در مشت همين امريکای «بقول خودش« (جهانخوار) گره خورده است از کدام راه از راه ابراهيم يزدی...
خوب به لسيت نگاه کنيد در ميان آنها کسانی که در گروه تريتا پارسی و در نياک و يا در بنياد علوی و در گروهک های ديگرمشغول هستند و از جمله کوروش زعيم، رامين جهان بيگلو که ما فريادميزديد او عامل نفوذی است بسياری فحش ميدادند در زندان شکنجه شده دستگير شده... امروز می بينيد برای چه اورا بيرون فرستادند... تازه به اين ليست افرادی مثل آن دخترک صابری و امثال او واگر لازم باشد اشخاصی مثل کريستين امانپور و رضا فانی خبرنگاران بی بی سی و سی ان ان ويا بهمن کلباسی (دانشجوی معترض در جلسه سخنرانی اعليحضرت در تورنتو و امرو خبرنگار بی بی سی، هم اضافه خواهند شد.

اين مطلب از سوی من برگردان شده است برای تاريخ نگاه داريد ... اين شخص با اين مشخصات آيا شايسته است اعدام شود؟؟ خير بايستی بماند تامردم تکليفش را روشن کنند رژيم اعدام کند پولها و ارتباط های او هم پنهان می ماند..

اضافه می کنم:
ابراهيم يزدی درسالهای خوب ايران در آمريکا برعليه منافع ملی کشورمان اقدام کرده است و همواره در ميان دانشجويان و کنفدراسيون دانشجويان می لوليد تا روزی که در آن تظاهرات جلوی کاخ سفيد که گروه زيادی ايرانی با چماق همکارانش در حزب توده و جبهه ملی و مجاهدين خلق کتک می خودند که سر شکسته و مثانه پاره شده و کمر شکسته کوچکترين زخمی ها بوده اند. پليس آمريکا با 26 يا 16 اسب سوار تماشا می کنند که مردم با زن و بچه به دست اوباش و چماق بدستان ابراهيم يزدی که پاکت به صورت کشيده بودند زير دست و پا له شوند... (شاهد اين کتک خوری ها بوده ام) ابراهيم يزدی را در هنگام تحويل سفارت اسراييل به عرفات در عکس در سمت چپ عکس در کنار عرفات با مشت گره کرده می بينيد احمد خمينی دست چپ عرفات است.
می گويند او دست تيمسار رحيمی را پيش از اعدام شکسته است و از تن جدا شده در سردخانه به روی سينه اش گذاشته اند. او تيمسار خسروداد و ليست افسرانی که می بايست اعدام شوند را همراه داشته است...
پشتيبانی از سکينه آشتيانی امروز به اينجا می کشد که بجای اينکه ما با رژيم بجنگيم و رژيم را سرنگون کنيم دنبال اين باشيم که طرفداران نجات ابراهيم يزدی را يکبار ديگر به شما معرفی کنيم بخوانيد...
و به آنانی که امضا کرده اند تف و لعنت بفرستيد...
In Tehran, a jubilant Ebrahim Yazdi (left) with Yasser Arafat and Ahmad Khomeini take possession of the PLO's new 'embassy' in Tehran, February 1979.

Partially bilingual.

 
سالشمار ابراهیم یزدی
بنام ایران
"...همه ی مردم در پرستش خدای خود آزادند..."

آیا اطلاعات دقیق تر و بیشتر از زندگی نامه ابراهیم یزدی در اختیار دارید؟

Chronology of Ebrahim Yazdi

Ebrahim Yazdi, son of a rich bazaar merchant joins the militants during the 1950 Mosadegh's saga. He later joined "Front for Resistance" created by Taleghani and Mehdi Bazargan.

گاهشناسی ابراهيم يزدی
ابراهيم يزدی، فرزند يک تاجر ثروتمند بازاری است که در سال 1950 به هم انديشان مصدق پيوست. او پس از آن به گروهی بنام «جبهه مقاومت» که از سوی طالقانی و مهدی بازرگان طراحی شده بود وارد شد.


1959

Yazdi emigrates to U.S and attends Massachusetts Institute of Technology. Later joins the faculty of Fairleigh Dickinson University. He was implicated in a rape charges yet is granted citizenship through New Jersey’s Senator Harrison Williams. Yazdi meets Richard Cottam at University of Pittsburgh. Cottam was CIA field officer. According to Yazdi's wife "…

Cottam is a very close friend of my husband, the one person who knows more about him than even I do…"Yazdi forms Association of Iranian Islamic Students.

1959
يزدی به آمريکا پناهنده شد و در انستيتوی تکنولوژی ماساچوست آمريکا ثبت نام کرد. پس از آن خود را به فاکولته فارلی ديکينسون در دانشگاه مزبور منتقل می کند. او يکبار به دليل تجاوز متهم می شود که بعدا اين مسئله معوق می ماند [!]
وی از طريق سناتور نيوجرسی هاريسون ويليامز به تبعيت آمريکا پذيرفته می شود. يزدی با ريچار کوتام در دانشگاه پيتسبورگ ملاقات می کند. کوتام يک عوض فعال وافسر اداره اطلاعات و جاسوسی آمريکا سيا بود. اين مطلب به روايت همسر يزدی عنوان می شود.
کوتام دوست بسيار نزديک همسر من بود و شخصی است که بيشتر از همه در باره او ميداند حتا بيشتر از آنچه من ميدانم. يزدی بعدا انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی را تشکيل می دهد.

1963

Yazdi forms Washington’s branch of Muslim Student Association. He later meets Mostafa Chamran and Sadegh Ghotbzadeh in Cairo Egypt.
1963
يزدی شعبه انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی را در واشنگتن تشکيل می دهد. پس از آن با مصطفی چمران و صادق قطب زاده در مصر آشنا می شود.
1964

Yazdi leaves U.S and meets Ali Shariati in France. Yazdi spends 3 years in France, Germany and then attends American University of Beirut.
1964
يزدی آمريکا را برای ديدار علی شريعتی که در فرانسه بود ترک می کند. يزدی سه سال در فرانسه، آلمان سر می کند و سپس در دانشگاه آمريکایی بيروت به عنوان شاگر پذيرفته می شود.
1967

Yazdi moves to Houston, Texas taking up a research and training post at Baylor Medical College yet every six weeks travels to Washington where he founded the Young Muslims

Organizations; according to Georgetown University's Thomas Ricks.

1967
يزدی به هوستون، تکزاس منتقل می شود و در آنجا به اصطلاح در پی پژوهش و آموزش در کالج پزشکی بايلور ثبت نام می کند ولی هنوز هر شش هفته يکبار به واشنگتن سفر می کند جایی که با جوانان مسلمان در سازمانی که تشکيل داده ا ست ملاقات می کند، بنا به گفته توماس ريکس از دانشگاه جورج تاون


1972

Yazdi is named as Khomeini's personal representative and intermediary to American officials.
1972
يزدی به عنوان نماينده تمام خمينی و رابط بين مقامات آمريکایی و خمينی مشغول می شود.


1976

Moslem Student Association sets up a computerized Islamic Documentation Center in Indianapolis.
1976
انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی در اينديانا پوليس صاحب يک تشکيلات کامپيوتری اسلامی می شود.


1977

Yazdi travels to Najaf, Iraq to conspire with Khomeini. They made arrangements to get funds from Libya's Muammar Qadafi. Yazdi travels with Khomeini to France, Neuphle-le-Chateau and is joined by Ghotbzadeh and Banisadr.
1977
يزدی به نجف، عراق، برای ديدار و پيوستن به خمينی سفر می کند. آنها ترتيباتی می دهند تا از طريق معمر قذافی پولهایی را دريافت کنند. يزدی همراه خمينی به پاريس سفر می کند و در نوفل لو شاتو، ودر کنار صادق قطب زاده و بنی صدر قرار میگيرد.
1978

Aug: Yazdi arranges the meeting for Ramsey Clark and Richard Cottam to visit Khomeini at Neuphle-le-Chateau

Oct: Yazdi was granted weekly talk time on British Broadcasting Corporation (BBC) Persian language broadcasts.

Nov-07: Yazdi announces that an Islamic Republic will be formed after U.S undersecretary George Ball's report.
1978
در آگوست: يزدی ترتيباتی می دهد تا رمزی کلارک و ريچار کوتام، با خمينی در نوفل لو شاتو ديدار داشته باشند.
در اکتبر: از سوی بنگاه سخن پراکنی بريتانيا [بی بی سی] ترتيبی داده می شود تا او بطور هفتگی بتواند از آن راديو به زبان پارسی سخن بگويد.
در نوامبر: يزدی اعلام میکند که در ايران يک حکومت جمهوری اسلامی برقرار خواهد شد و اين زمانی است که معاون رياست جمهوری جورج بال مطالبی دراين باره عنوان کرده است.
1979

Jan-05: Yazdi gives Carter's personal message to Khomeini after the Guadalupe Conference. U.S. Air Force General Robert Huyser makes an un-announced mission to Iran to meet with Gharabaghi and Bazargan to neutralize Iran’s army.

Jan-16: Yazdi meets with Warren Zimmerman, chief of the American political section in Paris.

Feb-01: Yazdi returns to Iran as the head of Khomeini's entourage. Khomeini is revered by Carter's U.N representative Andrew Young as a being a Saint and similar to Gandhi. Yazdiis named the Deputy Minister for revolutionary affairs and forms Islamist regime's secret service Savama.

Feb-12: Yazdi heads the first Islamic Revolutionary Court interrogation of General Rabii, Rahimi and Naji who were sentenced to summary executions.


Feb-17: Yazdi meets with Arafat to hand over Israel’s embassy in Iran.

Feb-19: Khomeini's son Ahmad along with Yazdi welcomed Arafat to the occupied Israel's office in the Kakh Ave. of Tehran.

Mar-11: In an interview with the Times magazine, James Bill of the University of Texas at Austin; states that he knows Yazdi for 10 years and that Yazdi is dedicated to U.S policies.

1979
5 ژانويه: يزدی حامل پيام خصوصی و ويژه کارتر به خمينی است پس از آنکه از کنفرانس گوادلوپ برگشته است. ژنرال هوایی رابرت هويزر ناگهانی سر از يک سفر اعلام نشده در تهران سر درمی آورد و با قرباغی و بازرگان در باره بی اثر کردن ارتش مذاکره می کند.
16 ژانويه: يزدی با وارن زيمرمن، رييس تيم مذاکره کننده سياسی آمريکا در پاريس ديدار می کند.
01 فوريه: يزدی به همراه خمينی و در راس تيم او به ايران برميگردد. خمينی از سوی نماينده سازمان ملل کارتر آقای آندريو يانگ مورد احترام قرار میگيردو اورا يک مرد مذهبی همانند گاندی خطاب میکند. يزدی به عنوان وزيرمشاور در امور انقلاب مسئول تشکيل سازمان سری و مخوف ساواما می شود.
12 فوريه: يزدی در راس اولين دادگاه انقلاب از ژنرال ربيعی و رحيمی و ناجی استنطاق می کند و سپس آنان را به اعدام انقلابی محکوم می کند.
17 فوريه: يزدی با عرفات ملاقات می کند تا تريب انتقال سفارت اسراييل در ايران به سازمان آزاديبخش فلسطين را بدهد.
19 فوريه: فرزند خمينی احمد به همراه يزدی عرفات را مورد استقبال قرار می دهند و سفارت اسراييل را که در خيابان کاخ تهران اشغال شده است را به عرفات تحويل می دهند.
11 مارچ: در يک گفتگو در مجله تايمز، جيمز بيل از دانشگاه تکزاس در آستين، اعلام می دارد که يزدی را 10 سال است می شناسد و اعتقاد دارد يزدی به سياست های آمريکا وفادار است.


May-06: Yazdi with the help of Mostafa Chamran, creates Revolutionary Guard Corps [Sepah Pasdaran]

Yazdi meets President Carter's State Department head of Iran Desk, Henry Precht.

Jun-05: Banisadr, Yazdi and Ghotbzadeh invite Ramsey Clark to participate in the "International Conference on the American Interventions in Iran". Ramsey Clark knelt before the delegates to "…beg pardon and forgive the Americans…”.
06 می: يزدی به همراه مصطفی چمران سپاه پاسدارن انقلاب را تشکيل می دهند.
يزدی با رييس ميز ايران در وزارت خارجه جيمی کارتر، هنری پرشت ملاقات میکند.
05 ژوين: بنی صدر، يزدی و قطب زاده رمزی کلارک را برای شرکت در «کنفرانس بين المللی دخالت های آمريکا در ايران» دعوت میکنند. رمزی کلارک کنلت، در راس يک هيات درخواست می کند تا «گناهان آمريکا بخشوده شود»

Jul-18: Yazdi reveals that Shapour Bakhtiar was plotting to create a Republic in Iran to appease the Revolutionary Council.

Aug: In an interview with the porn magazine Penthouse, Yazdi comments that: "…Liberty under Islamic Republic is more meaningful than what you have in the Western societies…Women may wear the chador (veil) or not choose not to wear it. This is their choice…"

Sep: Yazdi replaces Karim Sanjabi as the Islamic Republic's Foreign Minister.

18 جولای: يزدی فاش میسازد که شاپور بختيار در پی برپایی جمهوری در ايران است تا شورای انقلاب را تحت تاثير قرار دهد.
آگوست: در يک گفتگو با مجله رکيک و مستهجن بنام پنت هوز [مجله ای است با عکس های لختی و سکسی] يزدی اعلام می کند: «آزادی در جمهوری اسلامی معنی بيشتری از آنچه در جوامع غربی به آن توجه می شود دارد... زنان ممکن است از پوشش چادر بهره بگيرند ويا می توانند انتخاب کنند که آنرا نپوشند... اين انتخاب آن ها است...»
سپتامبر: يزدی بجای کريم سنجابی وزير خارجه رژيم اسلامی می شود


Oct-04: President Carter's Secretary of State Cyrus Vance meets with Yazdi according to the Financial Times.

Oct-10: Yazdi meets with the former U.S attorney general Ramsey Clark on how to fabricate charges against the late Shah. Yazdi in collusion with Beheshti, the Islamist so called “Court”, destroys some of the documents linking Amir-Entezam and Minachi to Yazdi's son-in-law Shahriar Rohani who served briefly as Khomeini's representative in U.S.
04 اکتبر: بنا به نوشته فاينانشال تايمز سايروس ونس وزير خارجه پرزيدنت کارتر، با يزدی ملاقات می کند/
10 اکتبر: يزدی با رييس پيشين قوه قضایی آمريکا رمزی کلارک ملاقات می کند تا ترتيب ساختاری اعلام جرم برعليه شاه را بررسی کنند. يزدی با بهشتی که اسلامی ها اورا «دربار» می خوانند درگيری پيدا می کند که برخی اسناد مربوط به اميرانتضام، ميناچی در ارتباط با داماد يزدی شهريار روحانی که به عنوان نماينده خمينی در آمريکا بسر می برد را از بين برده است.

Nov-01: Yazdi and Bazargan meet with Zbigniew Brezinski in Algeria.

Nov-04: Yazdi meets with U.S. Charge d'Affaires Burce Laingen at the U.S Embassy, right before the "Khomeinist Students" take over. Carter later froze millions of dollars of Iran'sassets in the United States. Yazdi resigns as Foreign Minister and becomes member of the Islamic parliament.
01 نوامبر:
يزدی و بازرگان با زيبگينيو بزژينسکی در الجزيره ملاقات می کنند.
04 نوامبر: يزدی با بوريس لنگن وزير مختار سفارت آمريکا پيش از ينکه «دانشجويان خط خمينی» سفارت را اشغال کنند ملاقات می کند [لازم به توضيح است که آن زمان بوريس لنگن در طبقه سوم کاخ وزارت خارجه در باغ ملی تهران در اتاق پذيرایی که مجهز به تلويزيون، تلفن، بی سيم و ديگر وسايل ارتباطی بود و به تلکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دسترسی داشت جا سازی شده بود -- برگردان] کارتر بعدا اموال ايران را که سر به ميليون ها دلار می زد را در آمريکا بلوکه می کند. يزدی از وزارت خارجه استعفا می دهد و عضو پارلمان جمهوری اسلامی می شود.
1980

Jul-22: David Bellfield (Salâhedin) an African-American convert and affiliate of Yazdi’s Muslim Student Association is recruited by Ali Agah an agent of Islamic regime's interest section in Algerian Embassy. Bellfield poses as a mailman and shoots 3 bullets killing Aliakbar Tabatabaei, the founder of Iran Freedom Foundation in Washington DC.
1980
22 جولای: ديويد بلفيلد (صلاح الدين بعدی) يک آمريکایی که از سوی انجمن اسلامی دانشجويان مسلمان که از سوی يزدی تشکيل شده بود به اسلام گرويده بود و از سوی علی آگاه يک مامور جاسوسی رژيم اسلامی که مسئول دفتر حفاظت اموال ايران در داخل سفارت الجزيره بود استخدام شده بود. بلفيلد در نقش پستچی ظاهر می شود و با شليک سه گلوله علی اکبر طباطبایی را که بنيانگذار بنياد آزادی ايران در واشنگتن دی سی بود را می کشد.


1984

May: Yazdi visits Washington DC and helps President Reagan's National Security Adviser McFarlane to set up a "back channel" communication with some "moderate" members of the Islamic regime in Iran. McFarlane and Ghorbanifar arranged shipment of 508 US-made TOW anti-tank missiles from Israel to Iran.
1984
می: يزدی به آمريکا سفر می کند و با مک فارلن که مشاور امنيت ملی پرزيدنت ريگان است ملاقات می کند و در اين ديدار «کانال عقبی» (کانال پنهانی) ارتباط با برخی اعضای معتدل رژيم اسلامی در ايران را فراهم می سازد. مک فارلن وقربانی فر مامور می شوند تا 508 "Tube-launched, Optically-tracked, Wire command data link, guided missile" اسلحه ضد تانک (سلاحی که از داخل يک دستگاه لوله مانندی که با وسايل ديداری کنترل و فرمان می گيرد) را به ترتيبی از اسراييل به ايران حمل کنند. [[همان زمان است که هنوز در خيابان های تهران پرچم اسراييل را آتش ميزنندو مرگ برآمريکا می کشند – برگردان]]

2001

July: Ibrahim Yazdi visits New York. Yazdi might have stayed with his friend's (Cyrus Hashemi) brothers. Hashemi was the president of First Gulf Bank & Trust at 9 West 57th St in New York City.
2001
جولای: ابراهيم يزدی وارد نيويورک می شود. يزدی به احتمال در خانه [[احتمال نه يقينا – زيرا آن موقع بسياری به آن خانه تلفن و اينعمل را تقبيح کرده ايم – برگردان]] دوستش (سيروس هاشمی) اقامت گزيده است. هاشمی رييس بانک -- فرست گولف & اعتباری که در شماره 9 خيابان 57 غربی در نيويورک بود.


Name of some Yazdi’s sympathizers:

عباس اميرانتظام، محمدارسی، جمشيد اسدی، هوشنگ اسدی،علی افشاری، علی اکرمی، بابک امير خسروی، نوشابه اميری، عبدالعلی بازرگان، مهران براتی، محمد برقعی، شهلا بهاردوست، مسعود بهنود، بهروزبيات منصور بيات زاده، نيره توحيدی، مجيد تولايی، مهدی خان بابا تهرانی ، رامين جهانبگلو، علی اصغرحاج سيد جوادی، فاطمه حقيقت جو، بيژن حکمت، محسن حيدريان، بهروزخليق، حميد دباشی، شيرين دقيقيان، فريبا داودی مهاجر، حسين زاهدی، کورش زعيم، حميد سالک، عبدالکريم سروش، داريوش سلطانی، محمد سهيمی، علی شاکری، سعيد شروينی، حسن شريعتمداری، احمد صدری، محمود صدری، شيرين عبادی، اکبرعطری، کاظم علمداری، مسيح علی نژاد، نورالدين غروی، رضا فانی يزدی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، نهضت فرنودی، منصورفرهنگ، فرشته قاضی، محسن قائم مقام، محسن کديور، علی کشتگر، عبدالکريم لاهيجی، مليحه محمدی، علی مزروعی، مهران مصطفوی، مهدی ممکن، علی اکبرمهدی،علی اکبرموسوی خوينی، غفورميرزايی، سيد ابراهيم نبوی، فرخ نگهدار، مهدی نوربخش، حسن يوسفی اشکوری
آخرين امضاهای رسيده : سيد قدرت لله اتابک، کوروش استکی، اميراعتدالی، سعيده افروخته، محمد اقتداری، مرتضی اصلاحچی، اصغراکبری، جواد اکبرين، بهرام امامی، کامران اميری، فريبا امينی، مهدی امينی، پرستوانتصاری، مسعودآذری، آينده آزاد، فرزانه بذر پور، سعيد بهبهانی، حميد بهشتی، مهدی بيقدی، کتايون پزشکی، احمد پورمندی، علی پورنقوی، بيژن پيرزاده، محمد ترابی، محسن تلقری زاده، شهرام تهرانی، محمد تهوری، صديق احمد توحيدی، کيانوش توکلی، مژگان ثروتی، ايليا جزايری، حسن جعفری، رضا جوشنی، رضا چرندابی، فريد حائری نژاد، رضا حاجی، عليرضا حقيقی، حميد حميدی، اسماعيل ختائی، اشکان ذهابيان ، فرحروز رنجبر، مهدی رجبی، محمد رهبر، فرهاد روحی، حميد زنگنه، حسن زهتاب، ارسلان زيازی،سيامک سلطانی، نيلوفرشميرانی، محمد شوری، حميد شيرازی، محمد صابر، سياوش صفاری، سجاد ضرغام، حميد رضا ظريفی، فروزان عاملی، فرزانه عظيمی، رضا عمادی، فرهاد فرجاد، خير لله فرخی، آراز فنی، فيروزه فولادی، شهاب فيضی، کبری قاسمی، کامبيزقائم مقام، يدی قربانی، رضا قريشی، مصطفی قهرمانی، عزيزکرملو، حسن کلانتری، عبدی کلانتری، حسين کما لی، بيتا کيان، کيا کيا نی، جلال کيايی، مزدک ليما کشی، علی محجوبی، محمدحسن محمدی اردهالی ، علی مختاری، منصور معدل، محسن مسرت، مهرداد مشايخی، حسين مقدم، مرتضی ملک محمدی، حسين منتظرحقيقی، جعفرمنظم، مهران مير فخرائی، سراج ميردامادی، محمود ميرزاوند، پويان ميرفخرايی، حسن نايب هاشم، بورگان نظامی فرج آباد، نقی نقاشيان، داود نوائيان، شاهين نور بخش، احمد نوری، ن. نوريزاده، احمد هادوی، مهدی هاشمی، نادر هاشمی، عبدالحسين هراتی، عطاهودشتيان، محمد يوسف زاده
هم میهن ارجمند
آیا دفاع از ابراهیم یزدی، تایید جنایات "انقلاب" نیست؟

IS SUPPORTING YAZDI NOT ALSO SUPPORTING THE HEINOUS CRIMES OF THE REVOLUTION?

پاینده ایران یکپارچه و آزاد  LONG LIVE A UNIFORMLY DEMOCRATIC IRAN

These names are a "Google Translate" result to save time and has some amusing "results" in them. If time permits, these will be corrected later to match the Farsi list.

Abbas AmIr Entezam, Mohamd Arsy, Jamshid Asadi, Houshang Asadi, Ali Afshari, Ali Akram, Babak Amir Khosravi, beverages Amiri, Abdolali Bazargan, Mehran Barati, Mohammad Borghei, Shahla Bahardust, Behnoud, born Bhrvzbyat Mansour Bayat, Nayereh monotheistic, Majid Tavalaee, Baba Khan Mehdi Tehrani, Ramin Jahanbegloo Asghar Haj Sayed Ali Javadi, F. fact Joe, B. Wisdom, Mohsen Heidarian, Bhrvzkhlyq, Hamid Dabashi, sweet Dqyqyan, Fariba Davoudi Mohajer, H. Zahedi, Kourosh Zaim, H. Salek, Abdolkarim Soroush, Daryoush Soltani, Mohammad share, Ali Shakeri, S. Shervin, H. Shariatmadari, Ahmad Sadri, Mahmoud Sadri, Shirin Ebadi, Akbartry, Alamdari Kazem, Ali Nejad Christ, Thrown, Reza Fani Yazdi, Mehdi Ftapvr, M. Fathi, farnoodi movement, Mnsvrfrhng, Fereshteh Ghazi , Mohsen, Mohsen, Ali Kshtgr, Abdolkarim Lahiji, Maliheh Mohammadi, Ali farm, Mehran Mostafavi, Mehdi possible Akbrmhdy Ali, Ali Akbrmvsvy Khvyny, Ghfvrmyrzayy, Seyed Ebrahim Nabavi, keeper Farokh, Mehdi Nourbakhsh, Hassan Yousefi Eshkevari

Last signatures reached: Seyed Atabak power grinder, K. Stack, Amyratdaly, Saeedeh provoked, M. authority, Morteza Aslahchy, Asghrakbry, J. Akbryn, Bahram Emami, Kamran Amiri, Fariba Amini, Mehdi Amini Prstvantsary, Msvdazry, free future, Farzaneh Pour seeds Saeed Behbahani, Hamid Beheshti, Mehdi Byqdy, Katayoun Medicine, Pourmand Ahmed Ali Pvrnqvy, B. Pirzadeh, Mohammad Torabi, M. Tlqry Zadeh, Shahram Tehrani, Mohammad Tahavori, Sadiq Ahmed monotheistic, Kianoosh Tavakoli, Mojgan wealth, Ilia Jazayeri, Hassan Jafari , R. armor, R. Chrndaby, Haeri race Farid, Reza Haji, Ali Haghighi, Hamid Hamid, Ismail Khtayy, Ashkan Zhabyan, Frhrvz Ranjbar, Mehdi Rajabi, Mohammad Rahbar, Farhad emotional, Hamid Zanganeh, Z·htab Hassan, Arsalan Zyazy, Siamak Soltani Nylvfrshmyrany, M. Salt, H. Shirazi, Mohammad Saber, S. Safari, Sajjad Zargham, Hamid Reza Zarif, F Ameli, F. Azimi, Reza Emadi, Farhad erudite, good grinder Farrokhi, Araz technical, turquoise steel, Shahab Feizi, Kobra Ghasemi, Kambyzqaym officials, victims of Yiddish, R. Qureshi, Mustafa championship, Zyzkrmlv, H. Kalantari, Kalantari Abdi, H. Lee coma, B. Kiani, Kia Kia Ney, Jalal Kiai, drawing Mazdak Lima, Ali Mahjoub, Mohammad Mohammadi Ardehali, Ali Mokhtari, M. GPA, Mohsen, M. Mashayekhi, H. Moghaddam, Morteza Malek Mohammadi, Hossein Mntzrhqyqy, Jfrmnzm, Mehran Mir fakhraee, Siraj Mirdamadi, Mahmoud Myrzavnd, Pouyan Myrfkhrayy, vice Hassan Hashem, a military Burg Faraj Abad, turmoils, he Nagi, David Nvayyan, Shahin Light Division, Ahmed Nouri, N.. Nourizadeh, Ahmad Hadavi, Mehdi Hashemi, Nader Hashemi, Abdul Harati, Tahvdshtyan, Mohammad Yousef Zadeh

No comments: