Sunday, November 28, 2010

MARXIST- ISLAMISTS TRYING FREE EBRAHIM YAZDI ابراهیم یزدی - به فارسی و انگلیسی

There is an international effort to free Ebrahim Yazdi from prison. He was instrumental of bringing the Islamic Revolution to Iran, and now the leftists of the world have once again united to free him !

Below is an email I received (scroll for English)

________________________________________

ايران ياران گرامی،
هرچند يکبار مشت کسانی که سالها است ما آنها را عوامل رژيم می خوانيم باز می شود... همان زمان که محسن سازگارا، اکبر گنجی، عباس فخرآور ويامسعود بهنود و امثال آنها ظاهر شدند و اينبار ديگر شکی باقی نمانده است که اين افرادبرای رژيم و برای استثمارگران و بيگانگان کار می کنند...

آنانی که با رنگ قرمز مشخص کرده ام را بسياری از شما می شناسيد و بسياری ديگر را مثل ابراهيم نبوی را هنوز مردم فکر میکنند برای ما و از حال وروز ما می نويسد.. در حاليکه مشتش در مشت همين امريکای «بقول خودش« (جهانخوار) گره خورده است از کدام راه از راه ابراهيم يزدی...
خوب به لسيت نگاه کنيد در ميان آنها کسانی که در گروه تريتا پارسی و در نياک و يا در بنياد علوی و در گروهک های ديگرمشغول هستند و از جمله کوروش زعيم، رامين جهان بيگلو که ما فريادميزديد او عامل نفوذی است بسياری فحش ميدادند در زندان شکنجه شده دستگير شده... امروز می بينيد برای چه اورا بيرون فرستادند... تازه به اين ليست افرادی مثل آن دخترک صابری و امثال او واگر لازم باشد اشخاصی مثل کريستين امانپور و رضا فانی خبرنگاران بی بی سی و سی ان ان ويا بهمن کلباسی (دانشجوی معترض در جلسه سخنرانی اعليحضرت در تورنتو و امرو خبرنگار بی بی سی، هم اضافه خواهند شد.

اين مطلب از سوی من برگردان شده است برای تاريخ نگاه داريد ... اين شخص با اين مشخصات آيا شايسته است اعدام شود؟؟ خير بايستی بماند تامردم تکليفش را روشن کنند رژيم اعدام کند پولها و ارتباط های او هم پنهان می ماند..

اضافه می کنم:
ابراهيم يزدی درسالهای خوب ايران در آمريکا برعليه منافع ملی کشورمان اقدام کرده است و همواره در ميان دانشجويان و کنفدراسيون دانشجويان می لوليد تا روزی که در آن تظاهرات جلوی کاخ سفيد که گروه زيادی ايرانی با چماق همکارانش در حزب توده و جبهه ملی و مجاهدين خلق کتک می خودند که سر شکسته و مثانه پاره شده و کمر شکسته کوچکترين زخمی ها بوده اند. پليس آمريکا با 26 يا 16 اسب سوار تماشا می کنند که مردم با زن و بچه به دست اوباش و چماق بدستان ابراهيم يزدی که پاکت به صورت کشيده بودند زير دست و پا له شوند... (شاهد اين کتک خوری ها بوده ام) ابراهيم يزدی را در هنگام تحويل سفارت اسراييل به عرفات در عکس در سمت چپ عکس در کنار عرفات با مشت گره کرده می بينيد احمد خمينی دست چپ عرفات است.
می گويند او دست تيمسار رحيمی را پيش از اعدام شکسته است و از تن جدا شده در سردخانه به روی سينه اش گذاشته اند. او تيمسار خسروداد و ليست افسرانی که می بايست اعدام شوند را همراه داشته است...
پشتيبانی از سکينه آشتيانی امروز به اينجا می کشد که بجای اينکه ما با رژيم بجنگيم و رژيم را سرنگون کنيم دنبال اين باشيم که طرفداران نجات ابراهيم يزدی را يکبار ديگر به شما معرفی کنيم بخوانيد...
و به آنانی که امضا کرده اند تف و لعنت بفرستيد...
In Tehran, a jubilant Ebrahim Yazdi (left) with Yasser Arafat and Ahmad Khomeini take possession of the PLO's new 'embassy' in Tehran, February 1979.

Partially bilingual.

 
سالشمار ابراهیم یزدی
بنام ایران
"...همه ی مردم در پرستش خدای خود آزادند..."

آیا اطلاعات دقیق تر و بیشتر از زندگی نامه ابراهیم یزدی در اختیار دارید؟

Chronology of Ebrahim Yazdi

Ebrahim Yazdi, son of a rich bazaar merchant joins the militants during the 1950 Mosadegh's saga. He later joined "Front for Resistance" created by Taleghani and Mehdi Bazargan.

گاهشناسی ابراهيم يزدی
ابراهيم يزدی، فرزند يک تاجر ثروتمند بازاری است که در سال 1950 به هم انديشان مصدق پيوست. او پس از آن به گروهی بنام «جبهه مقاومت» که از سوی طالقانی و مهدی بازرگان طراحی شده بود وارد شد.


1959

Yazdi emigrates to U.S and attends Massachusetts Institute of Technology. Later joins the faculty of Fairleigh Dickinson University. He was implicated in a rape charges yet is granted citizenship through New Jersey’s Senator Harrison Williams. Yazdi meets Richard Cottam at University of Pittsburgh. Cottam was CIA field officer. According to Yazdi's wife "…

Cottam is a very close friend of my husband, the one person who knows more about him than even I do…"Yazdi forms Association of Iranian Islamic Students.

1959
يزدی به آمريکا پناهنده شد و در انستيتوی تکنولوژی ماساچوست آمريکا ثبت نام کرد. پس از آن خود را به فاکولته فارلی ديکينسون در دانشگاه مزبور منتقل می کند. او يکبار به دليل تجاوز متهم می شود که بعدا اين مسئله معوق می ماند [!]
وی از طريق سناتور نيوجرسی هاريسون ويليامز به تبعيت آمريکا پذيرفته می شود. يزدی با ريچار کوتام در دانشگاه پيتسبورگ ملاقات می کند. کوتام يک عوض فعال وافسر اداره اطلاعات و جاسوسی آمريکا سيا بود. اين مطلب به روايت همسر يزدی عنوان می شود.
کوتام دوست بسيار نزديک همسر من بود و شخصی است که بيشتر از همه در باره او ميداند حتا بيشتر از آنچه من ميدانم. يزدی بعدا انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی را تشکيل می دهد.

1963

Yazdi forms Washington’s branch of Muslim Student Association. He later meets Mostafa Chamran and Sadegh Ghotbzadeh in Cairo Egypt.
1963
يزدی شعبه انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی را در واشنگتن تشکيل می دهد. پس از آن با مصطفی چمران و صادق قطب زاده در مصر آشنا می شود.
1964

Yazdi leaves U.S and meets Ali Shariati in France. Yazdi spends 3 years in France, Germany and then attends American University of Beirut.
1964
يزدی آمريکا را برای ديدار علی شريعتی که در فرانسه بود ترک می کند. يزدی سه سال در فرانسه، آلمان سر می کند و سپس در دانشگاه آمريکایی بيروت به عنوان شاگر پذيرفته می شود.
1967

Yazdi moves to Houston, Texas taking up a research and training post at Baylor Medical College yet every six weeks travels to Washington where he founded the Young Muslims

Organizations; according to Georgetown University's Thomas Ricks.

1967
يزدی به هوستون، تکزاس منتقل می شود و در آنجا به اصطلاح در پی پژوهش و آموزش در کالج پزشکی بايلور ثبت نام می کند ولی هنوز هر شش هفته يکبار به واشنگتن سفر می کند جایی که با جوانان مسلمان در سازمانی که تشکيل داده ا ست ملاقات می کند، بنا به گفته توماس ريکس از دانشگاه جورج تاون


1972

Yazdi is named as Khomeini's personal representative and intermediary to American officials.
1972
يزدی به عنوان نماينده تمام خمينی و رابط بين مقامات آمريکایی و خمينی مشغول می شود.


1976

Moslem Student Association sets up a computerized Islamic Documentation Center in Indianapolis.
1976
انجمن اسلامی دانشجويان ايرانی در اينديانا پوليس صاحب يک تشکيلات کامپيوتری اسلامی می شود.


1977

Yazdi travels to Najaf, Iraq to conspire with Khomeini. They made arrangements to get funds from Libya's Muammar Qadafi. Yazdi travels with Khomeini to France, Neuphle-le-Chateau and is joined by Ghotbzadeh and Banisadr.
1977
يزدی به نجف، عراق، برای ديدار و پيوستن به خمينی سفر می کند. آنها ترتيباتی می دهند تا از طريق معمر قذافی پولهایی را دريافت کنند. يزدی همراه خمينی به پاريس سفر می کند و در نوفل لو شاتو، ودر کنار صادق قطب زاده و بنی صدر قرار میگيرد.
1978

Aug: Yazdi arranges the meeting for Ramsey Clark and Richard Cottam to visit Khomeini at Neuphle-le-Chateau

Oct: Yazdi was granted weekly talk time on British Broadcasting Corporation (BBC) Persian language broadcasts.

Nov-07: Yazdi announces that an Islamic Republic will be formed after U.S undersecretary George Ball's report.
1978
در آگوست: يزدی ترتيباتی می دهد تا رمزی کلارک و ريچار کوتام، با خمينی در نوفل لو شاتو ديدار داشته باشند.
در اکتبر: از سوی بنگاه سخن پراکنی بريتانيا [بی بی سی] ترتيبی داده می شود تا او بطور هفتگی بتواند از آن راديو به زبان پارسی سخن بگويد.
در نوامبر: يزدی اعلام میکند که در ايران يک حکومت جمهوری اسلامی برقرار خواهد شد و اين زمانی است که معاون رياست جمهوری جورج بال مطالبی دراين باره عنوان کرده است.
1979

Jan-05: Yazdi gives Carter's personal message to Khomeini after the Guadalupe Conference. U.S. Air Force General Robert Huyser makes an un-announced mission to Iran to meet with Gharabaghi and Bazargan to neutralize Iran’s army.

Jan-16: Yazdi meets with Warren Zimmerman, chief of the American political section in Paris.

Feb-01: Yazdi returns to Iran as the head of Khomeini's entourage. Khomeini is revered by Carter's U.N representative Andrew Young as a being a Saint and similar to Gandhi. Yazdiis named the Deputy Minister for revolutionary affairs and forms Islamist regime's secret service Savama.

Feb-12: Yazdi heads the first Islamic Revolutionary Court interrogation of General Rabii, Rahimi and Naji who were sentenced to summary executions.


Feb-17: Yazdi meets with Arafat to hand over Israel’s embassy in Iran.

Feb-19: Khomeini's son Ahmad along with Yazdi welcomed Arafat to the occupied Israel's office in the Kakh Ave. of Tehran.

Mar-11: In an interview with the Times magazine, James Bill of the University of Texas at Austin; states that he knows Yazdi for 10 years and that Yazdi is dedicated to U.S policies.

1979
5 ژانويه: يزدی حامل پيام خصوصی و ويژه کارتر به خمينی است پس از آنکه از کنفرانس گوادلوپ برگشته است. ژنرال هوایی رابرت هويزر ناگهانی سر از يک سفر اعلام نشده در تهران سر درمی آورد و با قرباغی و بازرگان در باره بی اثر کردن ارتش مذاکره می کند.
16 ژانويه: يزدی با وارن زيمرمن، رييس تيم مذاکره کننده سياسی آمريکا در پاريس ديدار می کند.
01 فوريه: يزدی به همراه خمينی و در راس تيم او به ايران برميگردد. خمينی از سوی نماينده سازمان ملل کارتر آقای آندريو يانگ مورد احترام قرار میگيردو اورا يک مرد مذهبی همانند گاندی خطاب میکند. يزدی به عنوان وزيرمشاور در امور انقلاب مسئول تشکيل سازمان سری و مخوف ساواما می شود.
12 فوريه: يزدی در راس اولين دادگاه انقلاب از ژنرال ربيعی و رحيمی و ناجی استنطاق می کند و سپس آنان را به اعدام انقلابی محکوم می کند.
17 فوريه: يزدی با عرفات ملاقات می کند تا تريب انتقال سفارت اسراييل در ايران به سازمان آزاديبخش فلسطين را بدهد.
19 فوريه: فرزند خمينی احمد به همراه يزدی عرفات را مورد استقبال قرار می دهند و سفارت اسراييل را که در خيابان کاخ تهران اشغال شده است را به عرفات تحويل می دهند.
11 مارچ: در يک گفتگو در مجله تايمز، جيمز بيل از دانشگاه تکزاس در آستين، اعلام می دارد که يزدی را 10 سال است می شناسد و اعتقاد دارد يزدی به سياست های آمريکا وفادار است.


May-06: Yazdi with the help of Mostafa Chamran, creates Revolutionary Guard Corps [Sepah Pasdaran]

Yazdi meets President Carter's State Department head of Iran Desk, Henry Precht.

Jun-05: Banisadr, Yazdi and Ghotbzadeh invite Ramsey Clark to participate in the "International Conference on the American Interventions in Iran". Ramsey Clark knelt before the delegates to "…beg pardon and forgive the Americans…”.
06 می: يزدی به همراه مصطفی چمران سپاه پاسدارن انقلاب را تشکيل می دهند.
يزدی با رييس ميز ايران در وزارت خارجه جيمی کارتر، هنری پرشت ملاقات میکند.
05 ژوين: بنی صدر، يزدی و قطب زاده رمزی کلارک را برای شرکت در «کنفرانس بين المللی دخالت های آمريکا در ايران» دعوت میکنند. رمزی کلارک کنلت، در راس يک هيات درخواست می کند تا «گناهان آمريکا بخشوده شود»

Jul-18: Yazdi reveals that Shapour Bakhtiar was plotting to create a Republic in Iran to appease the Revolutionary Council.

Aug: In an interview with the porn magazine Penthouse, Yazdi comments that: "…Liberty under Islamic Republic is more meaningful than what you have in the Western societies…Women may wear the chador (veil) or not choose not to wear it. This is their choice…"

Sep: Yazdi replaces Karim Sanjabi as the Islamic Republic's Foreign Minister.

18 جولای: يزدی فاش میسازد که شاپور بختيار در پی برپایی جمهوری در ايران است تا شورای انقلاب را تحت تاثير قرار دهد.
آگوست: در يک گفتگو با مجله رکيک و مستهجن بنام پنت هوز [مجله ای است با عکس های لختی و سکسی] يزدی اعلام می کند: «آزادی در جمهوری اسلامی معنی بيشتری از آنچه در جوامع غربی به آن توجه می شود دارد... زنان ممکن است از پوشش چادر بهره بگيرند ويا می توانند انتخاب کنند که آنرا نپوشند... اين انتخاب آن ها است...»
سپتامبر: يزدی بجای کريم سنجابی وزير خارجه رژيم اسلامی می شود


Oct-04: President Carter's Secretary of State Cyrus Vance meets with Yazdi according to the Financial Times.

Oct-10: Yazdi meets with the former U.S attorney general Ramsey Clark on how to fabricate charges against the late Shah. Yazdi in collusion with Beheshti, the Islamist so called “Court”, destroys some of the documents linking Amir-Entezam and Minachi to Yazdi's son-in-law Shahriar Rohani who served briefly as Khomeini's representative in U.S.
04 اکتبر: بنا به نوشته فاينانشال تايمز سايروس ونس وزير خارجه پرزيدنت کارتر، با يزدی ملاقات می کند/
10 اکتبر: يزدی با رييس پيشين قوه قضایی آمريکا رمزی کلارک ملاقات می کند تا ترتيب ساختاری اعلام جرم برعليه شاه را بررسی کنند. يزدی با بهشتی که اسلامی ها اورا «دربار» می خوانند درگيری پيدا می کند که برخی اسناد مربوط به اميرانتضام، ميناچی در ارتباط با داماد يزدی شهريار روحانی که به عنوان نماينده خمينی در آمريکا بسر می برد را از بين برده است.

Nov-01: Yazdi and Bazargan meet with Zbigniew Brezinski in Algeria.

Nov-04: Yazdi meets with U.S. Charge d'Affaires Burce Laingen at the U.S Embassy, right before the "Khomeinist Students" take over. Carter later froze millions of dollars of Iran'sassets in the United States. Yazdi resigns as Foreign Minister and becomes member of the Islamic parliament.
01 نوامبر:
يزدی و بازرگان با زيبگينيو بزژينسکی در الجزيره ملاقات می کنند.
04 نوامبر: يزدی با بوريس لنگن وزير مختار سفارت آمريکا پيش از ينکه «دانشجويان خط خمينی» سفارت را اشغال کنند ملاقات می کند [لازم به توضيح است که آن زمان بوريس لنگن در طبقه سوم کاخ وزارت خارجه در باغ ملی تهران در اتاق پذيرایی که مجهز به تلويزيون، تلفن، بی سيم و ديگر وسايل ارتباطی بود و به تلکس وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دسترسی داشت جا سازی شده بود -- برگردان] کارتر بعدا اموال ايران را که سر به ميليون ها دلار می زد را در آمريکا بلوکه می کند. يزدی از وزارت خارجه استعفا می دهد و عضو پارلمان جمهوری اسلامی می شود.
1980

Jul-22: David Bellfield (Salâhedin) an African-American convert and affiliate of Yazdi’s Muslim Student Association is recruited by Ali Agah an agent of Islamic regime's interest section in Algerian Embassy. Bellfield poses as a mailman and shoots 3 bullets killing Aliakbar Tabatabaei, the founder of Iran Freedom Foundation in Washington DC.
1980
22 جولای: ديويد بلفيلد (صلاح الدين بعدی) يک آمريکایی که از سوی انجمن اسلامی دانشجويان مسلمان که از سوی يزدی تشکيل شده بود به اسلام گرويده بود و از سوی علی آگاه يک مامور جاسوسی رژيم اسلامی که مسئول دفتر حفاظت اموال ايران در داخل سفارت الجزيره بود استخدام شده بود. بلفيلد در نقش پستچی ظاهر می شود و با شليک سه گلوله علی اکبر طباطبایی را که بنيانگذار بنياد آزادی ايران در واشنگتن دی سی بود را می کشد.


1984

May: Yazdi visits Washington DC and helps President Reagan's National Security Adviser McFarlane to set up a "back channel" communication with some "moderate" members of the Islamic regime in Iran. McFarlane and Ghorbanifar arranged shipment of 508 US-made TOW anti-tank missiles from Israel to Iran.
1984
می: يزدی به آمريکا سفر می کند و با مک فارلن که مشاور امنيت ملی پرزيدنت ريگان است ملاقات می کند و در اين ديدار «کانال عقبی» (کانال پنهانی) ارتباط با برخی اعضای معتدل رژيم اسلامی در ايران را فراهم می سازد. مک فارلن وقربانی فر مامور می شوند تا 508 "Tube-launched, Optically-tracked, Wire command data link, guided missile" اسلحه ضد تانک (سلاحی که از داخل يک دستگاه لوله مانندی که با وسايل ديداری کنترل و فرمان می گيرد) را به ترتيبی از اسراييل به ايران حمل کنند. [[همان زمان است که هنوز در خيابان های تهران پرچم اسراييل را آتش ميزنندو مرگ برآمريکا می کشند – برگردان]]

2001

July: Ibrahim Yazdi visits New York. Yazdi might have stayed with his friend's (Cyrus Hashemi) brothers. Hashemi was the president of First Gulf Bank & Trust at 9 West 57th St in New York City.
2001
جولای: ابراهيم يزدی وارد نيويورک می شود. يزدی به احتمال در خانه [[احتمال نه يقينا – زيرا آن موقع بسياری به آن خانه تلفن و اينعمل را تقبيح کرده ايم – برگردان]] دوستش (سيروس هاشمی) اقامت گزيده است. هاشمی رييس بانک -- فرست گولف & اعتباری که در شماره 9 خيابان 57 غربی در نيويورک بود.


Name of some Yazdi’s sympathizers:

عباس اميرانتظام، محمدارسی، جمشيد اسدی، هوشنگ اسدی،علی افشاری، علی اکرمی، بابک امير خسروی، نوشابه اميری، عبدالعلی بازرگان، مهران براتی، محمد برقعی، شهلا بهاردوست، مسعود بهنود، بهروزبيات منصور بيات زاده، نيره توحيدی، مجيد تولايی، مهدی خان بابا تهرانی ، رامين جهانبگلو، علی اصغرحاج سيد جوادی، فاطمه حقيقت جو، بيژن حکمت، محسن حيدريان، بهروزخليق، حميد دباشی، شيرين دقيقيان، فريبا داودی مهاجر، حسين زاهدی، کورش زعيم، حميد سالک، عبدالکريم سروش، داريوش سلطانی، محمد سهيمی، علی شاکری، سعيد شروينی، حسن شريعتمداری، احمد صدری، محمود صدری، شيرين عبادی، اکبرعطری، کاظم علمداری، مسيح علی نژاد، نورالدين غروی، رضا فانی يزدی، مهدی فتاپور، مسعود فتحی، نهضت فرنودی، منصورفرهنگ، فرشته قاضی، محسن قائم مقام، محسن کديور، علی کشتگر، عبدالکريم لاهيجی، مليحه محمدی، علی مزروعی، مهران مصطفوی، مهدی ممکن، علی اکبرمهدی،علی اکبرموسوی خوينی، غفورميرزايی، سيد ابراهيم نبوی، فرخ نگهدار، مهدی نوربخش، حسن يوسفی اشکوری
آخرين امضاهای رسيده : سيد قدرت لله اتابک، کوروش استکی، اميراعتدالی، سعيده افروخته، محمد اقتداری، مرتضی اصلاحچی، اصغراکبری، جواد اکبرين، بهرام امامی، کامران اميری، فريبا امينی، مهدی امينی، پرستوانتصاری، مسعودآذری، آينده آزاد، فرزانه بذر پور، سعيد بهبهانی، حميد بهشتی، مهدی بيقدی، کتايون پزشکی، احمد پورمندی، علی پورنقوی، بيژن پيرزاده، محمد ترابی، محسن تلقری زاده، شهرام تهرانی، محمد تهوری، صديق احمد توحيدی، کيانوش توکلی، مژگان ثروتی، ايليا جزايری، حسن جعفری، رضا جوشنی، رضا چرندابی، فريد حائری نژاد، رضا حاجی، عليرضا حقيقی، حميد حميدی، اسماعيل ختائی، اشکان ذهابيان ، فرحروز رنجبر، مهدی رجبی، محمد رهبر، فرهاد روحی، حميد زنگنه، حسن زهتاب، ارسلان زيازی،سيامک سلطانی، نيلوفرشميرانی، محمد شوری، حميد شيرازی، محمد صابر، سياوش صفاری، سجاد ضرغام، حميد رضا ظريفی، فروزان عاملی، فرزانه عظيمی، رضا عمادی، فرهاد فرجاد، خير لله فرخی، آراز فنی، فيروزه فولادی، شهاب فيضی، کبری قاسمی، کامبيزقائم مقام، يدی قربانی، رضا قريشی، مصطفی قهرمانی، عزيزکرملو، حسن کلانتری، عبدی کلانتری، حسين کما لی، بيتا کيان، کيا کيا نی، جلال کيايی، مزدک ليما کشی، علی محجوبی، محمدحسن محمدی اردهالی ، علی مختاری، منصور معدل، محسن مسرت، مهرداد مشايخی، حسين مقدم، مرتضی ملک محمدی، حسين منتظرحقيقی، جعفرمنظم، مهران مير فخرائی، سراج ميردامادی، محمود ميرزاوند، پويان ميرفخرايی، حسن نايب هاشم، بورگان نظامی فرج آباد، نقی نقاشيان، داود نوائيان، شاهين نور بخش، احمد نوری، ن. نوريزاده، احمد هادوی، مهدی هاشمی، نادر هاشمی، عبدالحسين هراتی، عطاهودشتيان، محمد يوسف زاده
هم میهن ارجمند
آیا دفاع از ابراهیم یزدی، تایید جنایات "انقلاب" نیست؟

IS SUPPORTING YAZDI NOT ALSO SUPPORTING THE HEINOUS CRIMES OF THE REVOLUTION?

پاینده ایران یکپارچه و آزاد  LONG LIVE A UNIFORMLY DEMOCRATIC IRAN

These names are a "Google Translate" result to save time and has some amusing "results" in them. If time permits, these will be corrected later to match the Farsi list.

Abbas AmIr Entezam, Mohamd Arsy, Jamshid Asadi, Houshang Asadi, Ali Afshari, Ali Akram, Babak Amir Khosravi, beverages Amiri, Abdolali Bazargan, Mehran Barati, Mohammad Borghei, Shahla Bahardust, Behnoud, born Bhrvzbyat Mansour Bayat, Nayereh monotheistic, Majid Tavalaee, Baba Khan Mehdi Tehrani, Ramin Jahanbegloo Asghar Haj Sayed Ali Javadi, F. fact Joe, B. Wisdom, Mohsen Heidarian, Bhrvzkhlyq, Hamid Dabashi, sweet Dqyqyan, Fariba Davoudi Mohajer, H. Zahedi, Kourosh Zaim, H. Salek, Abdolkarim Soroush, Daryoush Soltani, Mohammad share, Ali Shakeri, S. Shervin, H. Shariatmadari, Ahmad Sadri, Mahmoud Sadri, Shirin Ebadi, Akbartry, Alamdari Kazem, Ali Nejad Christ, Thrown, Reza Fani Yazdi, Mehdi Ftapvr, M. Fathi, farnoodi movement, Mnsvrfrhng, Fereshteh Ghazi , Mohsen, Mohsen, Ali Kshtgr, Abdolkarim Lahiji, Maliheh Mohammadi, Ali farm, Mehran Mostafavi, Mehdi possible Akbrmhdy Ali, Ali Akbrmvsvy Khvyny, Ghfvrmyrzayy, Seyed Ebrahim Nabavi, keeper Farokh, Mehdi Nourbakhsh, Hassan Yousefi Eshkevari

Last signatures reached: Seyed Atabak power grinder, K. Stack, Amyratdaly, Saeedeh provoked, M. authority, Morteza Aslahchy, Asghrakbry, J. Akbryn, Bahram Emami, Kamran Amiri, Fariba Amini, Mehdi Amini Prstvantsary, Msvdazry, free future, Farzaneh Pour seeds Saeed Behbahani, Hamid Beheshti, Mehdi Byqdy, Katayoun Medicine, Pourmand Ahmed Ali Pvrnqvy, B. Pirzadeh, Mohammad Torabi, M. Tlqry Zadeh, Shahram Tehrani, Mohammad Tahavori, Sadiq Ahmed monotheistic, Kianoosh Tavakoli, Mojgan wealth, Ilia Jazayeri, Hassan Jafari , R. armor, R. Chrndaby, Haeri race Farid, Reza Haji, Ali Haghighi, Hamid Hamid, Ismail Khtayy, Ashkan Zhabyan, Frhrvz Ranjbar, Mehdi Rajabi, Mohammad Rahbar, Farhad emotional, Hamid Zanganeh, Z·htab Hassan, Arsalan Zyazy, Siamak Soltani Nylvfrshmyrany, M. Salt, H. Shirazi, Mohammad Saber, S. Safari, Sajjad Zargham, Hamid Reza Zarif, F Ameli, F. Azimi, Reza Emadi, Farhad erudite, good grinder Farrokhi, Araz technical, turquoise steel, Shahab Feizi, Kobra Ghasemi, Kambyzqaym officials, victims of Yiddish, R. Qureshi, Mustafa championship, Zyzkrmlv, H. Kalantari, Kalantari Abdi, H. Lee coma, B. Kiani, Kia Kia Ney, Jalal Kiai, drawing Mazdak Lima, Ali Mahjoub, Mohammad Mohammadi Ardehali, Ali Mokhtari, M. GPA, Mohsen, M. Mashayekhi, H. Moghaddam, Morteza Malek Mohammadi, Hossein Mntzrhqyqy, Jfrmnzm, Mehran Mir fakhraee, Siraj Mirdamadi, Mahmoud Myrzavnd, Pouyan Myrfkhrayy, vice Hassan Hashem, a military Burg Faraj Abad, turmoils, he Nagi, David Nvayyan, Shahin Light Division, Ahmed Nouri, N.. Nourizadeh, Ahmad Hadavi, Mehdi Hashemi, Nader Hashemi, Abdul Harati, Tahvdshtyan, Mohammad Yousef Zadeh

Friday, November 26, 2010

SUPREME COURT CONFERS ON OBAMA ELIGIBILITY

OUR TERRORIST IN CHIEF - got bloodied with an elbow to the mouth today while playing basketball - BUT may get an even more serious blow if the Supreme Court decides to take on his eligibility case.

By Brian Fitzpatrick


WASHINGTON – Is this the case that will break the presidential eligibility question wide open?

The Supreme Court conferred today on whether arguments should be heard on the merits of Kerchner v. Obama, a case challenging whether President Barack Obama is qualified to serve as president because he may not be a "natural-born citizen" as required by Article II, Section 1, Clause 5 of the U.S. Constitution.

Unlike other eligibility cases that have reached the Supreme Court, Kerchner vs. Obama focuses on the "Vattel theory," which argues that the writers of the Constitution believed the term "natural-born citizen" to mean a person born in the United States to parents who were both American citizens.

"This case is unprecedented," said Mario Apuzzo, the attorney bringing the suit. "I believe we presented an ironclad case. We've shown standing, and we've shown the importance of the issue for the Supreme Court. There's nothing standing in their way to grant us a writ of certiorari."

If the Supreme Court decides to grant the "writ of certiorari," it may direct a federal trial court in New Jersey to hear the merits of the case, or it may choose to hear the merits itself. The court's decision on the writ could be announced as early as Wednesday.

If any court hears the merits of the case, Apuzzo says it will mark the "death knell" for Obama's legitimacy.

"Given my research of what a natural-born citizen is, he cannot be a natural-born citizen so it's a death knell to his legitimacy. What happens on a practical level, how our political institutions would work that out, is something else," Apuzzo told WND.


Apuzzo observed it is "undisputed fact" that Obama's father was a British subject.

A hearing on the merits "is also a death knell because it would allow discovery so we would be able to ask him for his birth certificate, and we don't know what that would show," according to Apuzzo. "We might not even get to the question of defining 'natural-born citizen.' If he was not born in the U.S., he'd be undocumented, because he's never been naturalized. We don't even know what his citizenship status is. Hawaii has said they have his records, but that's hearsay. We have not seen the root documents."

Another attorney who has brought Obama eligibility cases to the Supreme Court, Philip Berg, agrees that discovery would sink Obama's presidency.

"If one court had guts enough to deal with this and allow discovery, Obama would be out of office," Berg told WND. "We would ask for a lift of Obama's ban on all of his documents. The last official report said Obama has spent $1.6 million in legal fees [keeping his papers secret], and the total is probably over $2 million now. You don't spend that kind of money unless there's something to hide, and I believe the reason he's hiding this is because he was not born in the United States."

"The Supreme Court has never decided to hear the merits of an eligibility case," Berg added. "If the Supreme Court would decide to hear a case, Obama would be out of office instantly.

If Congress decided to hear a case, Obama would be out of office."

"They're taking a different approach, arguing that both parents must be citizens," Berg noted.

Apuzzo is arguing the "Vattel theory," which asserts that the term "natural-born citizen" as used in the Constitution was defined by French writer Emer de Vattel. Vattel, whose work, "The Law of Nations," was widely known and respected by the founding fathers, used the term to mean an individual born of two citizens.

According to Apuzzo, Congress and the courts have addressed the question of who can be an American citizen, for example regarding former slaves, Asian immigrants, and American Indians. However, the term "natural-born citizen" has never been altered.

"The courts and Congress have never changed the definition," said Apuzzo. "The founding fathers understood that the commander-in-chief of the armed forces needed to have two American citizens as parents so that American values would be imparted to him."

Apuzzo said the Supreme Court had clearly accepted Vattel's definition of "natural-born citizen" in "dicta," or statements made in opinions on cases addressing other matters. He cited Supreme Court Chief Justice John Marshall's opinion in the 1814 "Venus" case, in which Marshall endorses Vattel's definition.

Apuzzo also cites the writings of founding father David Ramsay, an influential South Carolina physician and historian who used similar language to Vattel.

Previous cases challenging Obama's eligibility have all been rejected on technical grounds. Numerous courts have decided that the plaintiffs do not have "standing" to bring a suit against Obama because they have failed to prove they are directly injured by his occupation of the Oval Office.

"To me that's false," said Berg. "The 10th Amendment refers to 'we the people.' If the people can't challenge the president's constitutionality, that would be ridiculous."

"My clients have a right to protection from an illegitimately sitting president," said Apuzzo. "Every decision he makes affects the life, property, and welfare of my clients."

Apuzzo said the founding fathers had good reason to require the president to be a natural-born citizen.

"They were making sure the President had the values from being reared from a child in the American system, and thereby would preserve everybody's life, liberty and property in the process.

"They made that decision, so my clients have every right to expect the president to be a natural-born citizen. It goes to all your basic rights, every right that is inalienable. The president has to be a natural-born citizen."

http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=232073

Sunday, November 21, 2010

TSA - OBAMA REVENGE ON WE THE PEOPLE - FULL OF CRIMINALS

After giving instructions to his money machine to NO LONGER provide funds to moron Obama, George Soros is suddenly selling off all his shares in Airport scanning machines and an Obama ally Chopra, CEO of the project, supporting the vicious actions of Janet Napolitano under direct Obama orders, allows Obama to use the TSA to wreak revenge on America for slapping him in the face with the recent defeat in the elections, which the Japanese media insists is a repudiation of his policies and of his presidency.

Note: They are  also praising Sarah Palin to high heaven and encouraging her to run in 2012!

The reason terrorism continues to grow and thrive in the USA is the Terrorist in Chief is in charge of the country, protects them, runs interference for them and operates against us from the White Hut. Specially for the Islamic and Communist flavors. Christian Americans have increasingly been designated as second class citizens without the rights given to Moslems and Communist radicals.


SEE WHAT HAPPENS WHEN YOU DARE OPPOSE ME?
What do you think you can do about it?
NOTHING I DON'T WANT YOU TO!
I'm in charge! I won!

INFO & ARTICLES ON TSA PERVERTS

http://flyertalk.com/

Travel/Safety/Security Section

http://www.flyertalk.com/forum/travel-safety-security-222/

Thread dedicated to TSA Criminal Activity -

http://www.flyertalk.com/forum/travel-safety-security/1149208-tsa-criminal-activity-thread.html

NEWS ARTICLES -

Young Boy Strip Searched By TSA

http://www.youtube.com/watch?v=skkCpnCm7iM

1- Former Orlando TSA officer gets probation in sex-slave case -

http://articles.orlandosentinel.com/2010-06-15/news/os-orlando-tsa-officer-arrested-sex-t20100615_1_charles-henry-bennett-sex-slave-sex-offender-probation

2- TSA airport screener arrested for child porn also worked at Catholic school; Questions remain -

http://www.examiner.com/la-county-libertarian-in-los-angeles/tsa-airport-screener-arrested-for-child-porn-also-worked-at-catholic-school-questions-remain

3- TSA Agent Arrested at LAX (TSA using drugs at a party)

http://www.nbclosangeles.com/news/local-beat/TSA-Security-Agent-Arrested-at-LAX-80858482.html

4- TSA Agent Accused of Harboring Fugitive

http://www.myfoxatlanta.com/dpp/news/TSA_Agent_Accused_of_Harboring_Fugitive_091809  

5- TSA officer at DIA arrested in connection with luring child online

http://www.greeleytribune.com/article/20080711/NEWS/999462965

6- TSA screener arrested for drug theft at Little Rock airport

http://www.fox16.com/mostpopular/story/TSA-screener-arrested-for-drug-theft-at-Little/oMbCSazQZkOUkvmyCKn03Q.cspx

7- TSA officer charged in boy's kidnap attempt - Police in Idaho say man also possessed documents for 5 separate identities

http://www.msnbc.msn.com/id/12302041/ 

8- TSA Worker Arrested On Drug, Gun Charges

http://www.wftv.com/news/19130582/detail.html

TSA pat-down leaves traveler covered in urine

http://www.msnbc.msn.com/id/40291856/ns/travel-news/

- Memos Detail TSA Officer's Cocaine Pranks Worker joked about finding drugs in luggage

http://www.thesmokinggun.com/documents/stupid/memos-detail-tsa-officers-cocaine-pranks

- TSA screener arrested for beating co-worker

http://voices.washingtonpost.com/federal-eye/2010/05/latest_tsa_screener_drama_noth.html

- TSA Agent: "I am god, I'm in charge"

http://www.youtube.com/watch?v=f187t-OF_j0

- TSA officer among duo arrested for stealing from fliers' luggage at JFK

http://travel.usatoday.com/flights/legacy/item.aspx?type=blog&ak=68494489.blog

- Child rape charge rocks TSA

http://www.bostonherald.com/news/regional/view.bg?articleid=1238602

Tsa- Screener Charged With Raping 14 Year Old Girl

http://www.myfoxboston.com/dpp/news/local/tsa-screnner-charged-with-raping-14-year-old-girl-25-apx-20100310

- TSA Agent arrested for sex crimes http://www.privateofficer.com/

http://privateofficernews.wordpress.com/2008/04/05/tsa-agent-arrested-for-sex-crimes-wwwprivateofficercom/ 

- TSA Employee Steals Over $200,000 in Electronics

http://notalemming.files.wordpress.com/2010/11/tsa_steals_200000_gadgets.jpg?w=609&h=608

- TSA Forces Woman To Remove Nipple Rings

http://notalemming.files.wordpress.com/2010/11/tsa_nipple_rings.jpg?w=640&h=

Compliments of BossLady Friday, November 19, 2010

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2629918/posts?page=23     

Saturday, November 6, 2010

EXAMPLE OF PRO-ISLAMIC BIAS BY DEPT. OF (IN) JUSTICE

When Pastor Jones planned to burn the Koran in protest of the building of the Ground Zero mosque over the remains of the victims of the Muslim attack on 9-11, his life and property were viciously threatened by Muslims. He lost the mortgage and insurance on his church and was charged $180,000 for security by the City of Gainesville to protect against the MUSLIM threats. U.S. authorities did NOTHING to punish the threatening Muslims. NO ONE was charged with a crime nor EVEN investigated! As a result of Jones' threat, which was never carried out, 20 people were killed by Muslims worldwide. (NOTE: JONES did not kill anyone; MUSLIMS did)!Sadly, most Americans turned against Jones, NOT the Muslims who were threatening him! They marginalized Jones and did and said absolutely NOTHING about the threatening Muslims! In fact, they didn't even notice the Muslims, only the 'despicable' Jones. Americans are already DHIMMIS living under Shariah Law and treating Muslims differently - as superiors - out of fear. The American public defended against this charge of dhimmitude by stating that it was the BURNING of books that was abhorrent, although none of them get exercised over the burning of their flag or their Bible or the desecration of the crucifix - all LEGAL activities as is the burning of the Koran.Remarkably, NO ONE recognizes that WE ARE ALL DR. JONES and if we don't stand for his right to burn the Koran - no matter how much we say we detest the act - we are doomed in our self-imposed dhimmitude.Janet Levy,

Los Angeles
======================================================


By Robert Spencer

Maryland man gets year in prison, $3,000 fine for sending threatening email to mosque -- why the double standard?

There is no excuse for threats of violence sent through emails to people with whom one disagrees. It is noteworthy, however, that there have been no arrests or even any significant investigation of these emailed death threats and others like them that I have received. Why the double standard?

Some examples:
"Robert Spencer has his right to speech. But someday he will slip up, he will visit a place that doesn't honor such infidel 'rights.' And what a day they will have with him.

You've heard of head cheese and blood pudding?

See, modern hip Muslims like me like to be look different than everybody else in Western society. And we don't like to believe Islam has any real enemies left.

But Robert Spencer, well, he will see the sacred text come to life...'fuel the fires of hell...' only when they are done with him. Peace and Love."  -- [1] September 29, 2010

Alan note: (Peace & Love?????)

===========================

"Robert Spencer the Second, born on February 27, 1962, is a hairy man who...currently lives on [specific street] in [specific city] with [specific relatives]..." -- July 28, 2010, from Greenbelt, Maryland

"Killing of this man is a model... SPENCER-Model..Spencer himself deserves the same? he should be sloughtered like that man. Silencing the EVIL." -- April 4, 2010

====================================

"THIS IS AN OPEN THREAT TO YOU AND YOUR ORGANIZATION TO STAY AWAY FROM MUSLIMS AND ISLAM IF YOU KNOW WHAT IS GOOD FOR YOU. YOU SON OF A BITCH . YOUR MOTHER WAS A C**K-SUCKING WHORE . IF YOU GOT THE GUTS AND BALLS PRINT THIS ON YOUR WEB SITE AND TELL PEOPLE THAT YOU ARE BEING THREATENED. U FILTHY C**K-SUCKER HAVE A NICE DAY" -- December 8, 2009

=======================================

"Yes. Yes..We finally reached out him. Ka'ab Binu Ashraf has been traced. He will be soon found. Will this be like VAN-Goooordhd. I am not sure. Allah Knows.. But Spencer you will pay the price...Just wait to pay the price." -- September 28, 2009

======================================

"Robert....It was really good I found you in a local supermarket. and I followed you.. so i know your address now..tell you fool followers you are going to be deceased very soon... any one taking your seat and getting killed? I am sure most of your followers are cheeky cowards." -- September 28, 2009

========================================

"Do me a favor Spencer and put this as a blog post like you do to all those threatening mails. Be careful, I am very near to you. I located you and I know you have little security around you. I am coming to slit your throat with a bland knife.. and it will pain a lot.. since you misled a lot of people and became a fitnah on earth.. it is a duty of a good muslim to kill you! go report this to FBI or CIA..And don't worry, I won't attack you unguarded.. but i will surely kill you in the most easy manner possible because I don't like to slaughter human beings.. Die and go to hell.. for sure..and yea I have a new name for you...Robert 'hawknoseinhell' spencer." -- September 28, 2009

============================================
And one classic from a few years back:

"YOu are the most f**king person I have ever seen. Enrooted in islamic hatred, you think your personal statements on Prophet Muhammed will be deemed appropriate. Motherf**ker, I am coming to kill you. I will hack the head off your face and i will kill your family. Wait for your doom. From A mujahid" -- October 2, 2006

BY CONTRAST!!
"Washington - Maryland Man Sentenced To 1 Year For Sending Threatening Email to Illinois Mosque," from [2] Vos Iz Neias?, November 3 (thanks to [3] Pamela Geller):

Washington - Ilya Sobolevskiy, a 25-year-old resident of Maryland, was sentenced today to serve 12 months in prison and to pay a $3,000 fine for violating the civil rights of members of an Urbana, Ill., mosque, announced the INJustice Department.

During a guilty plea hearing in August 2010, Sobolevskiy admitted that he sent an email to a member of the Central Illinois Mosque and Islamic Center (CIMIC), in which he threatened, among other things, that he would "do WHATEVER it takes to eradicate Islam." Officials at CIMIC reported the threat to the FBI, which referred the case to the department's Civil Rights Division.

"One of our most basic rights is the freedom to practice one's faith in peace," said Assistant Attorney General Thomas E. Perez of the Civil Rights Division. "We have no tolerance for threats of violence fueled by bigotry *, and we will aggressively prosecute such actions."

* (Alan note: unless it is fueled by Islamic bigotry - which does not count and is strangely protected speech for FIRST class citizens of Islam as opposed to the SECOND class citizens of other religions)???

"It is a top priority of the FBI to protect the civil rights of the American people. We encourage members of the community to report all allegations of civil rights violations. The FBI will aggressively investigate these matters to ensure that our society remains free," said Stuart R. McArthur, Special Agent in Charge of the FBI Springfield Office.

(Alan note: Free for selective prosecution or lack of it by the Department of INJUSTICE with enormous bias built in)???

Federal Magistrate Judge David G. Bernthal, referring to the defendant's crime as "an act of terror," gave the defendant the maximum sentence permitted by law.

This case was investigated by the Springfield, Ill., division of the FBI, and was prosecuted by department Trial Attorney Patricia Sumner.

Perhaps investigation of the Eric Holder DOJ by the new Republican Congress may re-balance how Obama justice is administered on "we the people".

Friday, November 5, 2010

MODERN JUDICIAL TERRORISM UNDER OBAMA AND HIS LAPDOG ERIC HOLDERHOW HAS THE JUDICIAL BRANCH BECOME SO POWERFUL?

(ALAN NOTE: INCLUDING SELECTIVE PROSECUTION - OR LACK OF IT - MOST OFTEN AIMED AGAINST AMERICA AND AMERICAN INTERESTS)

by JB WilliamsThe third branch of government was intended to be kept in check by the other three, which includes "We the People" (as the overall decider).

(Nov. 5, 2010) — When running down the laundry list of modern threats to freedom and liberty in America, atop that list is the corrupt and anti-constitution nature of today’s judicial branch. Without a genuine respect for the rule of law and reverence for the supreme law of this land inside the judicial branch, JFK is right – an absence of peaceful solutions will always result in violent revolution.

When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny. The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government. – Thomas Jefferson

It didn’t take long for Jefferson to recognize the one major flaw in the U.S. Constitution.

At the establishment of our Constitutions, the judiciary bodies were supposed to be the most helpless and harmless members of the government. Experience, however, soon showed in what way they were to become the most dangerous; that the insufficiency of the means provided for their removal gave them a freehold and irresponsibility in office; that their decisions, seeming to concern individual suitors only, pass silent and unheeded by the public at large; that these decisions nevertheless become law by precedent, sapping by little and little the foundations of the Constitution and working its change by construction before any one has perceived that that invisible and helpless worm has been busily employed in consuming its substance. In truth, man is not made to be trusted for life if secured against all liability to account. –Thomas Jefferson to A. Coray, 1823. ME 15:486

Our founders entrusted the power to interpret the constitution and law to the 3rd branch, the judicial branch. At the time, the term “interpret” was limited by definition to – To explain the meaning of words to a person who does not understand them; to expound; to translate unintelligible words into intelligible ones; as, to interpret the Hebrew language to an Englishman.

But by Jefferson’s letter to Coray in 1823, it had already become clear that lifetime political appointees would soon expand the definition of their own power, to interpretations driven by political motives and limited only by the imagination.

Today, we watch a daily diet of judicial tyranny and terrorism to the degree that we are no longer shocked or even dismayed.

· States have no 10th Amendment rights, told by the courts that all federal law trumps state law

· The US Constitution does not say what is says, it says what the courts imagine it to say

· The people have “no standing” to know who is sitting in their White House

· The will of 70% is trumped by social justice according to 30%

Arizona cannot secure its border or protect its citizens from invasion and drug wars spilling across from Mexico.

New York cannot balance its state budget without federal approval, which is based upon labor union agreement.

Citizens only have the rights that the ruling class elite are willing to afford on any given day, so long as those rights are not used to speak out against the ruling class elite, in which case you have already been identified by Homeland Security as a “potential domestic terrorist.”

This is what we can expect when the people have forgotten to be forever vigilant for decades, leaving the running of this nation of, by and for the people, in the hands of elected snake oil salesmen and women.

Today, the power structure in America is turned upside-down. The Founders gave birth to a nation and government of, by and for the people. Today, our government and nation runs at odds with the vast majority of the people.

In priority of greatest power –

1. The lame stream press – he who controls information controls public sentiment and decisions

2. The nine member oligarchy known as the Supreme Court limited only by their imagination

3. The Executive Branch is free to appoint Czar’s outside of congressional or judicial oversight and issue any law it wants under executive order

4. The Legislative Branch is no longer limited by the enumerated powers in the U.S. Constitution

5. States no longer have representation via the U.S.Senate now subservient to the Fed

6. States have no 10th Amendment rights

7. The people are slaves to their rulers spending them generations into debt

In short, the current state of our union today is far worse than that which caused our nation’s founders to break from England and toss tea into the Boston Harbor.

The people fear their government. The government is only mildly irritated by those “right-wing extremists” willing to speak out in opposition.

We are no longer allowed to discuss God in government or good government in church. Our current White House resident announced to the world that we are no longer a Christian nation, despite our entire history rooted deeply in Judeo-Christian principles and values of individual free will.

But on March 23, 1775, Patrick Henry stood in St. John’s Church in Richmond, Virginia for the sole purpose of presenting the most famous political speech in American history.

Most Americans are familiar with the closing sentence of this speech – “I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!”

However, few Americans are familiar with the entire speech or related history concerning the orator, Patrick Henry. There was no prewritten speech, no speech writers and no teleprompter. Henry was not one of the more successful men of his time, having spent more time failing than succeeding.

Yet he was passionate about individual freedom and liberty and when he spoke at St. John’s Church that day, he spoke eloquently from the heart. More importantly, his words are as appropriate today as they were in 1775.

Mr. President, it is natural to man to indulge in the illusions of hope. We are apt to shut our eyes against a painful truth, and listen to the song of that siren till she transforms us into beasts. Is this the part of wise men, engaged in a great and arduous struggle for liberty? Are we disposed to be of the number of those who, having eyes, see not, and, having ears, hear not, the things which so nearly concern their temporal salvation? For my part, whatever anguish of spirit it may cost, I am willing to know the whole truth; to know the worst, and to provide for it.

And so it is today… when truth is so frightening that the lies are preferred by many in society. In 1775, there were those who mocked Henry, as a radical or warmonger. There were others who preferred to negotiate peace at the price of liberty.

However, Henry was firm…

They tell us, sir, that we are weak; unable to cope with so formidable an adversary. But when shall we be stronger? Will it be the next week, or the next year? Will it be when we are totally disarmed, and when a British guard shall be stationed in every house? Shall we gather strength by irresolution and inaction? Shall we acquire the means of effectual resistance, by lying supinely on our backs, and hugging the delusive phantom of hope, until our enemies shall have bound us hand and foot? Sir, we are not weak if we make a proper use of those means which the God of nature hath placed in our power. Three millions of people, armed in the holy cause of liberty, and in such a country as that which we possess, are invincible by any force which our enemy can send against us. Besides, sir, we shall not fight our battles alone. There is a just God who presides over the destinies of nations; and who will raise up friends to fight our battles for us. The battle, sir, is not to the strong alone; it is to the vigilant, the active, the brave. Besides, sir, we have no election. If we were base enough to desire it, it is now too late to retire from the contest. There is no retreat but in submission and slavery! Our chains are forged! Their clanking may be heard on the plains of Boston! The war is inevitable²and let it come! I repeat it, sir, let it come.

There is but one significant difference between 1775 and today, and that difference is the U.S. Constitution. The Constitution and Bill of Rights had yet to be written, much less ratified and implemented.

Today, we face the same threat to individual freedom and liberty, this time largely from within the hall of our own elected government. However, we have a peaceful remedy that did not exist in 1775, the U.S. Constitution and Bill of Rights, which have indeed stood the test of time.

“It is in vain, sir, to extenuate the matter. Gentlemen may cry, Peace, Peace²but there is no peace. The war is actually begun! The next gale that sweeps from the north will bring to our ears the clash of resounding arms! Our brethren are already in the field! Why stand we here idle? What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!”

Our state of the union is threatened because the Constitution is not presently in full force or effect. The remedy is to resurrect this document returning it to its proper place as the supreme law of this land. The only thing standing in the way is our corrupt Judicial Branch, which imagines its power as an oligarchy, where only a select few are free to rule over all others via judicial fiat.

Jefferson was right and so was Henry.

Our Justice Branch presents the greatest threat to individual freedom and liberty in America. Without strict adherence to the Constitution and principles of free-will within, there can be no personal or economic freedom and liberty.

But a nation, in which the judiciary rests all decisions upon the brilliant works of our founders, can be forever free and prosperous.

What is it that gentlemen wish? What would they have? Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!”

What God has made free, let no man enslave.

It is not the Constitution that should be judged by the courts, but rather the courts that must be judged by the Constitution. In this country, the American people are the only rightful jury.